Πίνακας μεταβολών άυλων πάγιων στοιχείων

Πίνακας μεταβολών άυλων πάγιων στοιχείων

Πίνακας μεταβολών άυλων πάγιων στοιχείων Υπεραξία Δαπάνες αναπτύξεως Λοιπά άυλα στοιχεία
Αξία κτήσεως
Υπόλοιπο 1.1.2016 0,00 0,00 287.760,26
Προσθήκες περιόδου 0,00 0,00 4.610,00
Υπόλοιπο 31.12.2016 0,00 0,00 292.370,26
Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις
Υπόλοιπο 1.1.2016 0,00 0,00 159,37
Αποσβέσεις περιόδου 0,00 0,00 0,00
Υπόλοιπο 31.12.2016 0,00 0,00 159,37
Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2016 0,00 0,00 292.210,89
Αξία κτήσεως
Υπόλοιπο 1.1.2017 0,00 0,00 292.370,26
Προσθήκες περιόδου 0,00 0,00 0,00
Υπόλοιπο 31.12.2017 0,00 0,00 292.370,26
Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις
Υπόλοιπο 1.1.2017 0,00 0,00 159,37
Αποσβέσεις περιόδου 0,00 0,00 0,00
Υπόλοιπο 31.12.2017 0,00 0,00 159,37
Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2017 0,00 0,00 292.210,89

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 650px;}