Πίνακας μεταβολών ενσώματων πάγιων στοιχείων

Πίνακας μεταβολών ενσώματων πάγιων στοιχείων

Πίνακας μεταβολών ενσώματων πάγιων στοιχείων Γήπεδα Κτίρια Μηχανολογικός εξοπλισμός Λοιπός εξοπλισμός Λοιπά ενσώματα πάγια
Αξία κτήσεως
Υπόλοιπο 1.1.2016 1.065.032,08 1.912.581,55 618.967,55 80.346,40 0,00
Προσθήκες περιόδου 0,00 0,00 5.738,14 2.361,25 0,00
Υπόλοιπο 31.12.2016 1.065.032,08 1.912.581,55 624.705,69 82.707,65 0,00
Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις
Υπόλοιπο 1.1.2016 0,00 1.712.984,46 617.202,76 72.172,71 0,00
Αποσβέσεις περιόδου 0,00 33.886,29 3.830,38 3.655,74 0,00
Υπόλοιπο 31.12.2016 0,00 1.746.870,75 621.033,14 75.828,45 0,00
Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2016 1.065.032,08 165.710,80 3.672,55 6.879,20 0,00
Αξία κτήσεως
Υπόλοιπο 1.1.2017 1.065.032,08 1.912.581,55 624.705,69 82.707,65 0,00
Προσθήκες περιόδου 828,01 2.292,01 971,16 0,00
Υπόλοιπο 31.12.2017 1.065.032,08 1.913.409,56 626.997,70 83.678,81 0,00
Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις
Υπόλοιπο 1.1.2017 0,00 1.746.870,75 621.033,14 75.828,45 0,00
Αποσβέσεις περιόδου 0,00 34.714,29 2.833,92 2.689,72 0,00
Υπόλοιπο 31.12.2017 0,00 1.781.585,04 623.867,06 78.518,17 0,00
Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2017 1.065.032,08 131.824,52 3.130,64 5.160,64 0,00

 

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 650px;}