Ισολογισμός 31ης Δεκεμβρίου 2017 & Κατάσταση Λογαριασμου Αποτλέσματων Χρήσεως

Ισολογισμός 31ης Δεκεμβρίου 2017 & Κατάσταση Λογαριασμου Αποτλέσματων Χρήσεως

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ
ΑΡ.Μ.Α.Ε 44604/26/Β/99/20 AΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 14836345000
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017)
2017 2016
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα πάγια
Μηχανολογικός εξοπλισμός 3.130,64 3.672,55
Λοιπός εξοπλισμός 5.160,64 6.879,20
Επενδύσεις σε ακίνητα 1.196.856,60 1.230.742,88
Σύνολο 1.205.147,88 1.241.294,63
Άυλα πάγια στοιχεία
Λοιπά άυλα 292.210,89 292.210,89
Σύνολο 292.210,89 292.210,89
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι 16.750,00 16.750,00
Σύνολο 16.750,00 16.750,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων 1.514.108,77 1.550.255,52
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές
Εμπορικές απαιτήσεις 155.275,62 143.807,97
Λοιπές απαιτήσεις 2.887,16 693,22
Προπληρωμένα έξοδα 1.577,25 0,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 91.836,70 84.170,13
Σύνολο 251.576,73 228.671,32
Σύνολο κυκλοφορούντων 251.576,73 228.671,32
Σύνολο ενεργητικού 1.765.685,50 1.778.926,84
Καθαρή θέση
Καταβλημένα κεφάλαια
Κεφάλαιο 2.037.780,32 2.037.780,32
Σύνολο 2.037.780,32 2.037.780,32
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού 5.222,04 5.222,04
Αποτελέσματα εις νέο -513.902,48 -536.337,21
Σύνολο -508.680,44 -531.115,17
Σύνολο καθαρής θέσης 1.529.099,88 1.506.665,15
Προβλέψεις
Λοιπές προβλέψεις 10.706,55 2.360,36
Σύνολο 10.706,55 2.360,36
Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δάνεια 52.678,06 69.619,89
Κρατικές επιχορηγήσεις 14.666,51 15.134,92
Σύνολο 67.344,57 84.754,81
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων 19.000,00 21.015,78
Εμπορικές υποχρεώσεις 37.029,99 53.857,52
Φόρος εισοδήματος 10.371,33 5.228,09
Λοιποί φόροι και τέλη 18.718,46 26.388,69
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 3.571,84 3.571,84
Λοιπές υποχρεώσεις 68.883,89 75.084,60
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 958,99 0,00
Σύνολο 158.534,50 185.146,52
Σύνολο υποχρεώσεων 225.879,07 269.901,33
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων 1.765.685,50 1.778.926,84
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017)
2017 2016
Κύκλος εργασιών (καθαρός) 474.040,66 464.802,23
Κόστος πωλήσεων 356.798,09 310.370,56
Μικτό αποτέλεσμα 117.242,57 154.431,67
Λοιπά συνήθη έσοδα 18.861,46 14.645,87
136.104,03 169.077,54
Έξοδα διοίκησης 84.287,27 109.557,72
Έξοδα διάθεσης 10.326,19 6.770,86
Λοιπά έξοδα και ζημιές 157,15 30.482,85
Λοιπά έσοδα και κέρδη 468,41 477,38
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων 41.801,83 22.743,49
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 1.259,62 367,99
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 8.855,39 6.483,59
Αποτέλεσμα προ φόρων 34.206,06 16.627,89
Φόροι εισοδήματος 11.771,33 6.628,09
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους 22.434,73 9.999,80

 

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 650px;}