Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γ.Σ.

Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γ.Σ.

Αρ.Πρωτ. 381/13.08.2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας “ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ”
Σπάρτης 36 – ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΑΦΜ: 099502744 ΔΟΥ Καλαμάτας
με αριθμό ΓΕΜΗ 14836345000 και πρώην Αρ. Μ.ΑΕ 444604/26/Β/99/2005

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της Ανωνύμου Εταιρίας “ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ” με έδρα την Καλαμάτα σε τακτική Γενική Συνέλευση την 3η Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20.30 στα γραφεία της Εταιρείας οδός Σπάρτης 36 Καλαμάτα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή προς έγκριση του Ισολογισμού της 31/12/2017 και των λοιπών ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01/01/2017-31/12/2017

3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτή για τη χρήση 2018 από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών.

4. Έγκριση Αμοιβών μελών Δ.Σ.

5. Διάφορες προτάσεις και ανακοινώσεις

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της Εταιρείας ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μία τράπεζα στην Ελλάδα και να προσκομίσουν στην εταιρεία τα αποδεικτικά καταθέσεως των τίτλων τους και τα τυχόν πληρεξούσια τους (5) ημέρες τουλάχιστον πριν την ημέρα συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης.

Καλαμάτα 13.08.2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ιωάννης Γεωργ. Μπάκας

 

Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γ.Σ.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 650px;}