Ισολογισμός 31ης Δεκεμβρίου 2017 & Κατάσταση Λογαριασμου Αποτλέσματων Χρήσεως

Ισολογισμός 31ης Δεκεμβρίου 2017 & Κατάσταση Λογαριασμου Αποτλέσματων Χρήσεως

  ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε 44604/26/Β/99/20 AΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 14836345000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017) 2017 2016 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Πίνακας μεταβολών άυλων πάγιων στοιχείων

Πίνακας μεταβολών άυλων πάγιων στοιχείων

Πίνακας μεταβολών άυλων πάγιων στοιχείων Υπεραξία Δαπάνες αναπτύξεως Λοιπά άυλα στοιχεία Αξία κτήσεως Υπόλοιπο 1.1.2016 0,00 0,00 287.760,26 Προσθήκες περιόδου 0,00 0,00 4.610,00 Υπόλοιπο 31.12.2016 0,00 0,00 292.370,26 Σωρευμένες αποσβέσεις

Πίνακας μεταβολών ενσώματων πάγιων στοιχείων

Πίνακας μεταβολών ενσώματων πάγιων στοιχείων

Πίνακας μεταβολών ενσώματων πάγιων στοιχείων Γήπεδα Κτίρια Μηχανολογικός εξοπλισμός Λοιπός εξοπλισμός Λοιπά ενσώματα πάγια Αξία κτήσεως Υπόλοιπο 1.1.2016 1.065.032,08 1.912.581,55 618.967,55 80.346,40 0,00 Προσθήκες περιόδου 0,00 0,00 5.738,14 2.361,25 0,00

Ισολογισμός Οικονομικού Έτους 2016

Ισολογισμός Οικονομικού Έτους 2016

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ-ΑΓΟΡΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε 44604/26/Β/99/20 AΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 14836345000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016) 2016 2015 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία  

Ισολογισμός Οικονομικού Έτους 2015

Ισολογισμός Οικονομικού Έτους 2015

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ-ΑΓΟΡΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε 44604/26/Β/99/20 AΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 14836345000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 16η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015) 2015 2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία