Ισολογισμός 31ης Δεκεμβρίου 2017 & Κατάσταση Λογαριασμου Αποτλέσματων Χρήσεως

Ισολογισμός 31ης Δεκεμβρίου 2017 & Κατάσταση Λογαριασμου Αποτλέσματων Χρήσεως

  ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε 44604/26/Β/99/20 AΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 14836345000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017) 2017 2016 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Πίνακας μεταβολών άυλων πάγιων στοιχείων

Πίνακας μεταβολών άυλων πάγιων στοιχείων

Πίνακας μεταβολών άυλων πάγιων στοιχείων Υπεραξία Δαπάνες αναπτύξεως Λοιπά άυλα στοιχεία Αξία κτήσεως Υπόλοιπο 1.1.2016 0,00 0,00 287.760,26 Προσθήκες περιόδου 0,00 0,00 4.610,00 Υπόλοιπο 31.12.2016 0,00 0,00 292.370,26 Σωρευμένες αποσβέσεις

Πίνακας μεταβολών ενσώματων πάγιων στοιχείων

Πίνακας μεταβολών ενσώματων πάγιων στοιχείων

Πίνακας μεταβολών ενσώματων πάγιων στοιχείων Γήπεδα Κτίρια Μηχανολογικός εξοπλισμός Λοιπός εξοπλισμός Λοιπά ενσώματα πάγια Αξία κτήσεως Υπόλοιπο 1.1.2016 1.065.032,08 1.912.581,55 618.967,55 80.346,40 0,00 Προσθήκες περιόδου 0,00 0,00 5.738,14 2.361,25 0,00