Διαδικασία Εκμίσθωσης Καταστημάτων της ΚΑΚ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 33/2015

1. ΑΡΜΟΔΙΑ ΟΡΓΑΝΑ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας λαμβάνει απόφαση για την εκμίσθωση ακινήτου πριν τη διενέργεια της δημοπρασίας.
Οι δημοπρασίες για την εκμίσθωση ακινήτων διεξάγονται από τριμελή Επιτροπή η οποία ορίζεται κατόπιν αποφάσεως του ΔΣ της Εταιρείας.
Η 3μελής Επιτροπή καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει  όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Επί των πρακτικών της δημοπρασίας αποφασίζει το αρμόδιο κατά νόμο όργανο, εν προκειμένω το ΔΣ.

2. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Οι δημοπρασίες για εκμίσθωση των ακινήτων της Εταιρείας διεξάγονται στα γραφεία της.

3. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Η αναλυτική διακήρυξη ενδιαφέροντος έχει ως ακολούθως:

Από την Εταιρεία ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΓΑΓΕΙΑ – ΑΓΟΡΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΕ ΟΤΑ με τον διακριτικό τίτλο ΒΙΣΦΑΚΑ ΑΕ ΟΤΑ (εκμισθώτρια Εταιρεία) εκτίθεται σε πλειοδοτική δημόσια δημοπρασία η εκμίσθωση με χρονική διάρκεια πέντε (5) ετών, ενός ισογείου καταστήματος, με τα στοιχεία και την επιφάνεια του καταστήματος
Η δημοπρασία γίνεται υπό τους κάτωθι όρους:

1. Η μίσθωση αρχίζει με την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου, το οποίο πρέπει να υπογραφεί μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την κατακύρωση της δημοπρασίας και την ανακήρυξη του πλειοδότη και λήγει μετά από πέντε (5) έτη, μη ευθυνόμενης της εκμισθώτριας Εταιρείας για τυχόν καθυστέρηση της παραδόσεώς του ή μη έγκρισης της δημοπρασίας.

2. Το μίσθωμα είναι πληρωτέο κατά μήνα, το πρώτο πενθήμερο εκάστου μηνός και χωρίς όχληση εις το Ταμείο της Εταιρείας.

3. Καθορίζεται ο ελάχιστος όρος προσφοράς για τη μίσθωση του ακινήτου. Το μίσθωμα που θα επιτευχθεί στη δημοπρασία θα ισχύει για ένα (1) χρόνο και θα αναπροσαρμόζεται ετησίως, κατά ποσοστό 75% της μέσης ετήσιας αύξησης του δείκτη τιμών καταναλωτή όπως αυτός ανακοινώνεται από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία (απλή δωδεκάμηνη μεταβολή) πάνω στο κάθε φορά καταβαλλόμενο μίσθωμα

4. Όποιος έχει την πρόθεση να διαγωνιστεί κατά τη δημοπρασία και προκειμένου να γίνει δεκτός σ’ αυτή, υποχρεούται να καταθέσει λόγω εγγυοδοσίας για τη συμμετοχή του, γραμμάτιο παρακαταθήκης χρηματικού ποσού ίσου με το 10% του ελαχίστου όρου προσφοράς υπολογιζόμενου για μισθωτική περίοδο ενός έτους, ή ισόποση εγγυητική επιστολή Τράπεζας αναγνωρισμένης στην Ελλάδα.

5. O πλειοδότης που θα αναδειχθεί μισθωτής οφείλει να καταθέσει στο Ταμείο της εκμισθώτριας Εταιρείας μέσα σε οκτώ (8) μέρες από την ημέρα κατακύρωσης της δημοπρασίας, χρηματική εγγύηση ίση προς δύο (2) μηνιαία μισθώματα ή να προσκομίσει ισόποση εγγυητική επιστολή Τράπεζας αναγνωρισμένης στην Ελλάδα. Η εγγύηση αυτή θα είναι άτοκη και θα αυξάνεται οσάκις αναπροσαρμόζεται το μίσθωμα, ώστε να είναι πάντοτε ίση προς δύο (2) μηνιαία μισθώματα. Η εγγύηση αυτή καταπίπτει υπέρ της Εκμισθώτριας Εταιρείας σε περίπτωση που η μίσθωση λυθεί από οποιαδήποτε αιτία οφειλομένη σε υπαιτιότητα του μισθωτή καθώς και σε περίπτωση που κατά τη λήξη της μίσθωσης και την αποχώρηση του μισθωτή από το μίσθιο, παραμείνει αυτός οφειλέτης οποιασδήποτε οφειλής του από τη μίσθωση.

6. Όποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου οφείλει να το δηλώσει ευθύς κατά την έναρξη της δημοπρασίας και να προσκομίσει το νόμιμο προς τούτο πληρεξούσιο έγγραφο, αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.

7. Για να γίνει δεκτή προσφορά, πρέπει να υπερβαίνει τον ελάχιστο όρο ή μετά την έναρξη της δημοπρασίας το εκάστοτε αποτέλεσμα αυτής, κατά δύο τοις εκατό (2%) τουλάχιστον.

8. Ο τελευταίος πλειοδότης, αν δεν διαμένει στον τόπο της διενέργειας της δημοπρασίας, οφείλει να διορίσει υποχρεωτικά με προφορική του δήλωση, που καταχωρείται στα πρακτικά, αντίκλητό του, που διαμένει στον τόπο αυτό, προς τον οποίο κοινοποιείται η έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας.

9. Αυτός που θα αναδειχθεί μισθωτής οφείλει να προσέλθει μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την ημέρα κατακύρωσης της δημοπρασίας να υπογράψει το μισθωτήριο συμβόλαιο που θα συνταχθεί. Σε περίπτωση που αθετήσει την υποχρέωσή του αυτή ή παραλείψει να καταθέσει την εγγύηση που αναγράφεται στον υπ’ αριθμ. πέντε (5) όρο της παρούσας διακήρυξης, ενεργείται αναπλειστηριασμός σε βάρος του τελευταίου πλειοδότη.

10. Η πρώτη δόση του μισθώματος πρέπει απαραιτήτως να προκαταβληθεί με την υπογραφή του συμφωνητικού μίσθωσης.

11. Η σύμφωνα με τον υπ’ αριθμ. τέσσερα (4) όρο της παρούσας διακήρυξης εγγύηση συμμετοχής, καταπίπτει υπέρ της εκμισθώτριας Εταιρείας, εάν ο πλειοδότης αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και επιστρέφεται στον μισθωτή μετά την υπογραφή του συμφωνητικού μίσθωσης.

12. Ο μισθωτής δεν απαλλάσσεται από την πληρωμή του ενοικίου αν δεν έκανε χρήση του μισθίου χωρίς υπαιτιότητα της εκμισθώτριας.

13. Ο μισθωτής δεν έχει δικαίωμα να ζητήσει μείωση του μισθώματος επικαλούμενος βλάβη από θεομηνία ή οποιαδήποτε άλλη αιτία που τυχόν επέλθει μετά την κατακύρωση.

14. Η εκμισθώτρια Εταιρεία δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή για την πραγματική κατάσταση του μισθίου ούτε υποχρεώνεται από το λόγο αυτό στην επιστροφή ή στη μείωση του μισθώματος ούτε στη λύση της μίσθωσης.

15. Το μίσθιο θα χρησιμεύσει στην άσκηση του επαγγέλματος του μισθωτή, απαγορευομένης κάθε άλλης χρήσης του καθώς και της εναπόθεσης σε αυτό εύφλεκτων ή δύσοσμων υλικών.

16. Το ΔΣ της εκμισθώτριας Εταιρείας με απόφασή του καθορίζει την χρήση του προς ενοικίαση καταστήματος.

17. Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να διατηρεί το μίσθιο σε καλή κατάσταση, είναι υπεύθυνος για κάθε βλάβη ή φθορά και δεν δικαιούται να επιφέρει ουσιώδεις αλλοιώσεις σ’ αυτό ούτε να διενεργήσει επ’ αυτού μεταρρυθμίσεις που μεταβάλλουν την αρχική του κατάσταση ούτε να το χρησιμοποιήσει για σκοπό διαφορετικό, χωρίς την προηγουμένη έγγραφη έγκριση της εκμισθώτριας Εταιρείας.

18. Η εκμισθώτρια Εταιρεία δεν υποχρεούται να προβεί σε οποιαδήποτε επισκευή του μισθίου, έστω και αναγκαία. Κάθε επισκευή ή προσθήκη στο μίσθιο, όπως και οποιαδήποτε άλλη εγκατάσταση που θα γίνει από το μισθωτή, περιέρχεται στην κυριότητα του μισθίου μετά τη λήξη ή τη λύση της μίσθωσης, χωρίς να οφείλεται στον μισθωτή καμία απολύτως αποζημίωση, ο οποίος δεν δικαιούται να αφαιρέσει τα οικοδομικά υλικά.

19. Κάθε παράβαση όλων συνολικά των όρων της παρούσης διακήρυξης ή έστω και ενός από αυτούς, συνεπάγεται την κατάπτωση της κατατεθειμένης εγγύησης του υπ’ αριθμ. πέντε (5) όρου της διακήρυξης και την καταβολή στην εκμισθώτρια εκ μέρους του μισθωτή και της αποζημίωσης που καθορίζεται με δικαστική απόφαση.

20. Απαγορεύεται η ολική ή μερική υπομίσθωση καθώς και η σιωπηρή αναμίσθωση του μισθίου.

21. Ο μισθωτής υποχρεούται στην καταβολή των δημοσίων και δημοτικών φόρων και τελών (καθαριότητας, φωτισμού κ.λ.π.) σε σχέση με το μίσθιο, στην καταβολή ολοκλήρου του τέλους χαρτοσήμου (3,6% επί του μισθώματος) καθώς και την σύνδεση και κατανάλωση του ηλεκτρικού ρεύματος, νερού, τυχόν τηλεφώνου καθώς και σε κάθε άλλη προβλεπόμενη σχετική δαπάνη και γενικά οποιοδήποτε λειτουργικό έξοδο του καταστήματος και της επιχείρησής του που υφίσταται ή θα προκύψει. Οι δαπάνες για επισκευές, ακόμα και αν αυτές είναι αναγκαίες, βαρύνουν αποκλειστικά το μισθωτή.

22. Κατά τη λήξη ή τη λύση της μίσθωσης από υπαιτιότητα του μισθωτή, αυτός υποχρεούται να παραδώσει αμέσως το μίσθιο με πρωτόκολλο, σε καλή κατάσταση, αλλιώς θα αποβληθεί απ’ αυτό βιαίως και θα είναι υποχρεωμένος να καταβάλει στην εκμισθώτρια Εταιρεία, ποσό ίσο προς το 1/10 του καταβαλλομένου κατά τη λήξη ή λύση της μίσθωσης μηνιαίου μισθώματος για κάθε μέρα παραμονής του στο μίσθιο, από την ημέρα της λήξης ή της λύσης της μίσθωσης.

23. Ο μισθωτής υποχρεούται, από την ημέρα της προκήρυξης νέας δημοπρασίας για την εκμίσθωση του μισθίου, να δέχεται όσους επιθυμούν να εξετάσουν το μίσθιο για τη νέα μίσθωση.

24. Ο μισθωτής θα αποβάλλεται από το μίσθιο, κατά την ειδική διαδικασία «Περί Αποδόσεως Μισθίου» του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, τόσο για τυχόν καθυστέρηση καταβολής του μισθώματος όσο και για παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους του μισθωτηρίου συμβολαίου, τους οποίους θα συνομολογήσει στο σύνολό τους υποχρεωτικά ως ουσιώδεις.

25. Η κατά τον υπ’ αριθμ. πέντε (5) όρο της παρούσας διακήρυξης χρηματική εγγύηση επιστρέφεται ατόκως στο μισθωτή μετά τη λήξη της μίσθωσης, την ολοσχερή εξόφληση του μισθώματος και την εκπλήρωση όλων ανεξαιρέτως των υποχρεώσεων του μισθωτή που απορρέουν από τη μίσθωση.

26. Ορίζεται επακριβώς ο χρόνος, ο τόπος και ο τρόπος διενέργειας της δημοπρασίας.

27. Η έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας απόκειται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

28. Παρατυπία της δημοπρασίας δεν παράγει κανένα δικαίωμα υπέρ του μισθωτή ή του πλειοδότη.

29. Τα έξοδα δημοσιεύσεως στον τύπο και τα λοιπά έξοδα του μισθωτηρίου συμβολαίου, βαρύνουν μονομερώς αυτόν που θα αναδειχθεί τελευταίος πλειοδότης.

30.Περίληψη της αναλυτικής διακήρυξης δημοσιεύεται δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν τη διενέργεια της δημοπρασίας σε δύο (2) τοπικές εφημερίδες και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμάτας. Η αναλυτική διακήρυξη αναρτάται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

4. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Η δημοπρασία είναι φανερή, προφορική και πλειοδοτική και διεξάγεται επακριβώς στον προκαθορισμένο χρόνοτόπο και ο τρόπο.
Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον εκάστοτε πλειοδοτούντα, η δέσμευση δε αύτη μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικώς τον τελευταίο πλειοδότη.
Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως μετά του ονοματεπωνύμου του πλειοδότη.
Η απόφαση της 3μελούς επιτροπής περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληροί τους υπό της οικείας διακηρύξεως προβλεπόμενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά. Τα πρακτικά της δημοπρασίας συντάσσονται σε απλό χαρτί. Μετά την λήξη της δημοπρασίας τα πρακτικά υπογράφονται από την Επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας και από τον τελευταίο πλειοδότη

5. ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
Ενστάσεις μπορεί να υποβληθούν μόνο από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό κατά της νομιμότητας διεξαγωγής του διαγωνισμού και κατά του αποτελέσματος, μέχρι και την 12:00 της επόμενης εργάσιμης ημέρας από τη διεξαγωγή της δημοπρασίας.
Οι ενστάσεις κατατίθενται στην εκμισθώτρια Εταιρεία και γι’ αυτές αποφαίνεται το Διοικητικό της Συμβούλιο.

6. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Κάποιος αποκλείεται από την διαδικασία στις παρακάτω περιπτώσεις:Α. Σε περίπτωση μίσθωσης του ακινήτου για χρήση διαφορετική από αυτή που περιγράφεται στην αναλυτική διακήρυξη (όρος 16).
Β. Σε περίπτωση οφειλής προς την Εταιρεία
Γ. Σε περίπτωση μη εμπροθέσμου κατάθεσης εγγυητικής επιστολής
Δ. Σε περίπτωση μη πλήρους αποδοχής των όρων της διακήρυξης.

7. ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Αν η δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα, επαναλαμβάνεται.
Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται όταν:
Α. το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκρίθηκε από το ΔΣ λόγω σφάλματος κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας.
Β. μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας ο τελευταίος πλειοδότης αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά. Σε αυτήν την περίπτωση, η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη. Ελάχιστο όριο προσφοράς ορίζεται το οριζόμενο στην αναλυτική διακήρυξη και όχι αυτό που επετεύχθη.

Γ.  μετά την κοινοποίηση του αποτελέσματος της δημοπρασίας ο πλειοδότης δεν παρουσιάστηκε εμπροθέσμως για την υπογραφή της συμβάσεως (όροι 1 και 5 της αναλυτικής διακηρύξεως

Οι επαναληπτικές δημοπρασίες γνωστοποιούνται με περιληπτική διακήρυξη, που αναφέρεται στους όρους της πρώτης διακηρύξεως και δημοσιευομένης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα της διενεργείας της δημοπρασίας.
Δ. Αν και η δεύτερη δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα, η εκμίσθωση μπορεί να γίνει με απευθείας συμφωνία, της οποίας τους όρους καθορίζει το ΔΣ της εκμισθώτριας Εταιρείας.

8. ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ
Η μίσθωση δύναται να συνεχιστεί από συγγενικά πρόσωπα α’ βαθμού συγγενείας και μόνο με τον εκμισθωτή, εφόσον το βέβαια το επιθυμούν και μέχρι το υπόλοιπο του συμβατικού χρόνου της μίσθωσης, σε περιπτώσεις συνταξιοδότησης, σοβαρής ασθένειας ή θανάτου του εκμισθωτή.

Για οποιοδήποτε ζήτημα προκύψει που δεν αναφέρεται στον παρόντα κανονισμό, αρμόδιο να αποφασίσει είναι το ΔΣ της Εταιρείας.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΚΑΚ