Πίνακας μεταβολών ενσώματων πάγιων στοιχείων

Πίνακας μεταβολών ενσώματων πάγιων στοιχείων

Πίνακας μεταβολών ενσώματων πάγιων στοιχείων Γήπεδα Κτίρια Μηχανολογικός εξοπλισμός Λοιπός εξοπλισμός Λοιπά ενσώματα πάγια Αξία κτήσεως Υπόλοιπο 1.1.2016 1.065.032,08 1.912.581,55 618.967,55 80.346,40 0,00 Προσθήκες περιόδου 0,00 0,00 5.738,14 2.361,25 0,00