Κανονισμός Λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς Καλαμάτας

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 11/2015

1. ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Ως χώρος λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς Καλαμάτας καθορίζεται το μισό τμήμα του Βορείου PARKING που γειτνιάζει με τις κτιριακές εγκαταστάσεις της Δημοτικής Αγοράς Καλαμάτας.
Η Λαϊκή Αγορά λειτουργεί κάθε Τετάρτη και Σάββατο από 7:00 έως 13:30.

2. ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΑ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΠΡΟΪΌΝΤΑ
Φρούτα και Λαχανικά
Άνθη, καλλωπιστικά φυτά-πολλαπλασιαστικό υλικό.
Ελιές που δεν έχουν υποστεί Βιομηχανική επεξεργασία.
Κρασί , Μέλι τυποποιημένο σύμφωνα με την Κοινοτική και Εθνική Νομοθεσία.
Ξηροί καρποί
Όσπρια χύμα (φασόλια, φακές κ.τ.λ.)
Αγροτικά προϊόντα παραδοσιακής οικοτεχνίας μεταποιημένα- συσκευασμένα και τυποποιημένα (π.χ μαρμελάδες, γλυκά του κουταλιού, προϊόντα τομάτας κλπ), προερχόμενα από πρώτες ύλες πρωτογενούς παραγωγής του ίδιου του παραγωγού.
Βότανα, αρωματικά φυτά πού δεν έχουν υποστεί βιομηχανική επεξεργασία.
Άλλα αγροτικά προϊόντα στη φυσική τους κατάσταση.

Δεν επιτρέπεται να διατίθενται κατηγορίες προϊόντων όπως νωπά αλιευτικά προϊόντα, τυροκομικά προϊόντα, αλλαντικά, ελαιόλαδο συσκευασμένο τα οποία διατίθενται από τα καταστήματα της Δημοτικής Αγοράς, καθώς και προϊόντα βιολογικού τρόπου παραγωγής που διατίθενται στην Αγορά Βιολογικών Προϊόντων.

Τα διατιθέμενα προϊόντα στην Λαϊκή Αγορά πρέπει να πληρούν τους όρους υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων, όπως ορίζεται κάθε φορά από την κείμενη νομοθεσία.

3. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΠΩΛΗΤΩΝ
Η προσέλευση των πωλητών (επαγγελματιών – παραγωγών) στους χώρους της Λαϊκής Αγοράς προκειμένου να ασκήσουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα, να μεταφέρουν πάγκους, εργαλεία και τα εμπορεύματά τους, θα γίνεται μία ώρα το πολύ νωρίτερα από την έναρξη λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς και η αποχώρησή τους θα γίνεται μία ώρα το πολύ αργότερα από την ώρα λήξης της.

4. ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
4Α. Δικαίωμα συμμετοχής
Στην Λαϊκή Αγορά δικαιούνται να συμμετέχουν
Α. οι επαγγελματίες πωλητές κάτοχοι αδειών Λαϊκών Αγορών
Β. οι παραγωγοί κάτοχοι παραγωγικών αδειών πωλητή Λαϊκών Αγορών
Γ. οι Συνεταιριστικές Οργανώσεις και οι Οργανωμένες Ομάδες Παραγωγών προκειμένου να διακινήσουν τα προϊόντα των μελών τους.

Η φυσική παρουσία των κατόχων αδειών είναι υποχρεωτική. Όταν απαιτηθεί, επιτρέπεται η προσωρινή αναπλήρωση του αδειούχου, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.
Ρητά απαγορεύεται στους δικαιούχους η υπεκμίσθωση των θέσεων που κατέχουν.

4Β. Χώρος δραστηριοποίησης
Οι πωλητές υποχρεούνται να καταλαμβάνουν αποκλειστικά και μόνο τη θέση που τους έχει παραχωρηθεί. Απαγορεύεται η κατάληψη κοινόχρηστων ή ιδιωτικών χώρων εκτός των ορίων του χώρου που τους έχει παραχωρηθεί. Απαγορεύεται η αυθαίρετη αλλαγή θέσης.
Την αποκλειστική αρμοδιότητα για την παραχώρηση των θέσεων στους δικαιούχους έχει η Εταιρεία.
Μπορεί να παραχωρηθεί στους επαγγελματίες πωλητές διπλή θέση, εφόσον υπάρχει διαθέσιμη και εφόσον το επιθυμούν.
Ο αριθμός των θέσεων στην Λαϊκή Αγορά ανέρχεται σε εκατόν εξήντα δύο (162). Η κάθε θέση έχει διάσταση 2,40 m πρόσοψη Χ 5,80 m βάθος.

4Γ. Υποχρεώσεις πωλητών
Οι πωλητές που συμμετέχουν στη λαϊκή αγορά υποχρεούνται:

α. Να έχουν άδεια επαγγελματική ή παραγωγική σε ισχύ.

β. Να έχουν ζυγιστικά όργανα θεωρημένα και τοποθετημένα σε θέση ώστε ο αγοραστής να ελέγχει τη ζύγιση των ειδών που έχει επιλέξει.

γ. Να διαθέτουν Τριπλότυπα Δελτία Αποστολής στα οποία θα αναγράφονται με ευθύνη τους οι ποσότητες κατά είδος, που θα προσκομίζουν στη Λαϊκή Αγορά για την πώλησή τους, καθώς και τις αδιάθετες ποσότητες όταν αποχωρούν.

δ. Να έχουν αναρτημένη πινακίδα μεταλλική ή πλαστικοποιημένη διαστάσεων 0,30 Χ 0,40 σε εμφανές μέρος του πάγκου τους που θα αναγράφει το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου, την ιδιότητα (παραγωγός, επαγγελματίας), τον αριθμό μητρώου της άδειας και τον τόπο παραγωγής των προϊόντων από τους κατόχους παραγωγικών αδειών. Οι πινακίδες των παραγωγών θα είναι χρώματος πράσινου και των επαγγελματιών πωλητών χρώματος μπλε. Επίσης οι πωλητές υποχρεούνται να έχουν ανηρτημένη πινακίδα με την τιμή πώλησης εκάστου από τα προϊόντα τους.

ε. Τα προς πώληση είδη πρέπει να είναι τοποθετημένα πάνω σε πάγκους, έτσι ώστε να εξασφαλίζονται οι συνθήκες υγιεινής και καθαριότητας αυτών.

στ. Οι κάτοχοι παραγωγικών αδειών μπορούν να πωλούν αποκλειστικά μόνο τα παραγόμενα προϊόντα τους που αναγράφονται στην άδειά τους και όχι προϊόντα προερχόμενα από ξένες πηγές.

ζ. Να τηρούν όλες τις φορολογικές, αγορανομικές, αστυνομικές, υγειονομικές και αστυκτηνιατρικές διατάξεις.

η. Να φροντίζουν για την εξασφάλιση της τάξης και της καθαριότητας, να αποφεύγουν την πρόκληση ζημιών και την ρύπανση στην ευρύτερη περιοχή μετά τη λήξη του χρόνου λειτουργίας της λαϊκής.
Ειδικότερα να μη ρυπαίνουν τον περίγυρο χώρο με τη ρίψη κάθε είδους απορριμμάτων και ιδιαιτέρως ευπαθών ειδών που αλλοιώνονται εύκολα πχ. φύλλα λαχανικών, φρούτα κλπ, καθώς και ειδών συσκευασίας (χαρτόκουτα, τελάρα κ.λ.π.)
Επίσης μετά το πέρας της λαϊκής αγοράς ο κάθε πωλητής υποχρεούται να φροντίζει για την καθαριότητα του χώρου που του αναλογεί, καθώς και για την συγκέντρωση των απορριμμάτων που έχει δημιουργήσει ο καθένας σε σακούλες. Οι πωλητές πρέπει να μην παρακωλύουν με κανένα τρόπο την υπηρεσία καθαριότητας στην εκτέλεση του έργου της.
θ. Δεν επιτρέπονται από μέρους των πωλητών οι φωνές, οι αντεγκλήσεις, η διαλάληση των εμπορευμάτων τους και γενικότερα η ανάρμοστη συμπεριφορά τους. Απαιτείται η τήρηση της ευταξίας των χώρων που καταλαμβάνουν οι πάγκοι πώλησης των προϊόντων τους.

ι. Μετά το πέρας της Λαϊκής απαιτείται η απομάκρυνση των πάγκων πώλησης και των προϊόντων που δεν έχουν πωληθεί.

ια. Κατά τις ημέρες και ώρες διενέργειας της Λαϊκής Αγοράς απαγορεύεται αυστηρά η στάθμευση επαγγελματικών ή μη αυτοκινήτων των πωλητών στον χώρο της ελεγχόμενης στάθμευσης. Ο συγκεκριμένος χώρος προορίζεται αποκλειστικά για τις ανάγκες στάθμευσης των επισκεπτών – αγοραστών.

5. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ
α. Η παραχώρηση – μίσθωση των θέσεων γίνεται από την ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ – ΑΓΟΡΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΕ ΟΤΑ (Εταιρεία).

β. Το μηνιαίο μίσθωμα καθορίζεται από την Εταιρεία.
Για τους κατόχους αδείας παραγωγού το μηνιαίο μίσθωμα ανέρχεται σε Σαράντα Τρία Ευρώ (43 €) και για τους κατόχους επαγγελματικών αδειών Ενενήντα Ένα Ευρώ και Πενήντα Λεπτά (91,50 €). Μέσα στο πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα ο πωλητής επαγγελματίας ή παραγωγός υποχρεούται να καταβάλει το μηνιαίο μίσθωμα. Όσοι δραστηριοποιούνται σε επιπλέον της μίας θέσεως χώρο, καταβάλλουν το επιπλέον αναλογούν ποσό.

γ. Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής του μηνιαίου μισθώματος για διάστημα άνω των δύο μηνών ο πωλητής χωρίς καμία προειδοποίηση αποβάλλεται από την θέση που του έχει παραχωρηθεί.

δ. Πωλητής επαγγελματίας ή παραγωγός που απουσιάζει από την Λαϊκή, χωρίς να έχει ενημερώσει την Εταιρεία για διάστημα μεγαλύτερο των τριών μηνών, αποβάλλεται χωρίς καμία προειδοποίηση από την θέση που του έχει παραχωρηθεί.

ε. Σε περίπτωση που κάποιος παραγωγός για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του τριμήνου δικαιολογημένα απουσιάζει και εφόσον έχει ενημερωθεί εγγράφως η Εταιρεία, συνυπογράφεται σχετικό έγγραφο που αναφέρει ακριβώς τον χρόνο απουσίας του και την δέσμευση της Εταιρείας να του χορηγήσει ξανά την ίδια θέση όταν επανέλθει.
Για το διάστημα που η θέση παραμένει κενή, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να διαχειριστεί – μισθώσει την θέση σε άλλον τρίτο εφόσον βρεθεί. Σε αυτή την περίπτωση ο αρχικός μισθωτής απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής των μηνιαίων μισθωμάτων για το χρονικό διάστημα μίσθωσης της θέσης στον άλλο τρίτο πωλητή.
Εφόσον δεν καταστεί δυνατόν να βρεθεί άλλος τρίτος πωλητής, ο αρχικός μισθωτής υποχρεούται στην καταβολή των μηνιαίων μισθωμάτων, παρά την απουσία του.

6. ΟΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Όσον αφορά τα Όργανα Ελέγχου, τις Ποινικές και τις Διοικητικές κυρώσεις, ισχύουν όσα προβλέπονται στον Νόμο 4264/2014 περί Άσκησης εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις, όπως αυτός ισχύει.
Ανεξάρτητα από τις ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 31 του Ν. 4264/2014 για τις παρακάτω παραβάσεις επιβάλλεται και διοικητικό πρόστιμο ως εξής:
α. Για έλλειψη άδειας πρόστιμο 5.000 € και για μη κατοχή της την στιγμή του ελέγχου πρόστιμο 1.000 €.
β. Για πώληση προϊόντων που δεν αναγράφονται στην Άδεια πρόστιμο 2.000€.
γ. Για αυθαίρετη αλλαγή χώρου, μη τήρηση ωραρίου, μη αυτοπρόσωπη προσέλευση, μη τοποθέτηση ζυγού σε εμφανές σημείο, μη τοποθέτηση πινακίδων σε κάθε προϊόν με τις ενδείξεις της τιμής πώλησης ή της ποιότητας ή της προέλευσης του προϊόντος, καθώς και η μη αναγραφή της αληθούς προέλευσης αυτού και μη τοποθέτηση ειδικής πινακίδας με τον αριθμό της άδειας, το όνομα του κατόχου και τα λοιπά απαιτούμενα στοιχεία, πρόστιμο 1.000 € για καθεμιά από τις ανωτέρω παραβάσεις.
δ. Για διάθεση προϊόντων τα οποία δεν συνοδεύονται από τα παραστατικά που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, ή συνοδεύονται από παραποιημένα ή με ανακριβή στοιχεία παραστατικά, πρόστιμο 5.000 €.
ε. Για αναπλήρωση του πωλητή ή πρόσληψη υπαλλήλου απ’ αυτόν χωρίς την τήρηση των προβλεπομένων, πρόστιμο 1.000 €.
στ. Για πώληση προϊόντων εκτός του καθορισμένου ωραρίου της Λαϊκής Αγοράς, πρόστιμο 1.000 €

7. ΓΕΝΙΚΑ –ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
α. Το Νομικό πλαίσιο που βασίζεται ο παρόν κανονισμός συνίσταται από τον Νόμο 4264/2014 περί Άσκησης εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις, όπως αυτός ισχύει.
β. Ο κανονισμός αυτός συντάχθηκε για να ρυθμίσει τα προβλήματα που προκύπτουν από την λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς Καλαμάτας και ισχύει στον βαθμό εφόσον δεν έρχεται σε αντίθεση με την ισχύουσα νομοθεσία.
γ. Κάθε τι που δεν προβλέπεται από τον παρόντα κανονισμό, αντιμετωπίζεται και επιλύεται με απόφαση του ΔΣ της Εταιρείας ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ – ΑΓΟΡΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΕ ΟΤΑ.
δ. Η ισχύς του κανονισμού είναι υποχρεωτική για όλους γενικά τους συναλλασσόμενους και ενδιαφερόμενους.
ε. Η ισχύς του κανονισμού αρχίζει με την έγκρισή του από το ΔΣ της Εταιρείας ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ – ΑΓΟΡΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΕ ΟΤΑ.
στ. Το ΔΣ της Εταιρείας ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ – ΑΓΟΡΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΕ ΟΤΑ δύναται με αποφάσεις του να τροποποιεί τον παρόντα κανονισμό για την αντιμετώπιση τυχόν νέων θεμάτων που ανακύπτουν σχετικά με την λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς Καλαμάτας.
ζ. Αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος κανονισμού αποτελεί το ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΟΨΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ                                       ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
                   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ                                                                        ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Τον λόγο στην συνέχεια παίρνει ο κ. Κωνσταντίνος Γεωργακίλας και λέει ότι διαφωνεί με τις ποινικές – διοικητικές κυρώσεις του Ν. 4264/2014 που αποτελούν τμήμα του παρόντος κανονισμού, διότι στοχεύουν στην εξόντωση των αγροτών – παραγωγών. Προτείνει να κινηθούμε στην κατεύθυνση αλλαγής των συγκεκριμένων διατάξεων του Νόμου. Επιπρόσθετα, επειδή στον Κανονισμό δεν διαφαίνεται αναπτυξιακή κατεύθυνση, δηλώνει ότι θα καταψηφίσει τον Κανονισμό.

Μετά αναπτύσσει τις απόψεις του ο κ. Γεώργιος Βουτσής και δηλώνει ότι θα ψηφίσει Λευκό.

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου των Παραγωγών της Λαϊκής Αγοράς Καλαμάτας κ. Βασίλης Χωραΐτης λέει ότι σε γενικές γραμμές συμφωνεί με τις διατάξεις του Κανονισμού, διότι επιχειρείται να μπει μια σειρά και μια τάξη στην λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς. Εκφράζει όμως τις επιφυλάξεις του ως προς το ύψος των προστίμων στους παραβάτες, διότι είναι εξοντωτικά.

Αναπτύσσεται διαλογική συζήτηση και ο κ. Πρόεδρος προτείνει προς ψήφιση τον Κανονισμό, όπως παρουσιάστηκε.

Στην συνέχεια το Δ.Σ. άκουσε την εισήγηση – πρόταση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση, μειοψηφούντων των κκ Γεωργακίλα (κατά) και Βουτσή (λευκό), με πέντε (5) ψήφους υπέρ, μία ψήφο (1) κατά και μία ψήφο (1) λευκό

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1. Εγκρίνει τον Κανονισμό Λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς Καλαμάτας.

2. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για τις παραπέρα νόμιμες ενέργειες.

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο πρακτικό στο σύνολό του υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ1. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 2. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
 3. ΒΟΥΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 4. ΓΕΩΡΓΑΚΙΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 5. ΠΕΡΡΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 6. ΠΟΛΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Καλαμάτα 29.04.2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΙΣΦΑΚΑ Α.Ε. ΟΤΑ

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Κανονισμός Λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς 11 του 2015