Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς (Απόφαση 37/2022)